Productielocaties drugs

PROGRAMMA ONDERMIJNING

Noord-Holland heeft een groot agrarisch gebied dat zich goed leent voor de productie van soft- en harddrugs. Er zijn veel (leegstaande) loodsen en schuren, het is dunbevolkt gebied en er is weinig toezicht. Bovendien heeft het gebied de infrastructuur om deze drugs te vervoeren en te verhandelen (veel havens, Schiphol en de nabijheid van Amsterdam). Dit project richt zich op het tegengaan van de productie van drugs, op drie deelgebieden:

 • Schimmige Schuren: mensen in het buitengebied weerbaarder maken tegen criminelen die daar drugs willen produceren.
 • IIPSy: beter en meer informatie verzamelen over de productie van synthetische drugs.
 • NHDA: het bewustzijn over drugsproductielocaties vergroten, zodat mensen vaker en betere meldingen doen.

Schimmige schuren

Wat houdt het in?

Dit deelproject is gericht op het weerbaar maken van (burgers in) het buitengebied. Daarmee bedoelen wij dat burgers foute situaties herkennen, dat ze in staat zijn om nee te zeggen tegen criminelen en weten waar ze misstanden kunnen melden. Zo voorkomen we dat criminelen schuren, loodsen en bedrijfsgebouwen kunnen gebruiken om drugs te produceren. 

In 2022 ligt de focus op de hulp aan gemeenten in de aanpak in het buitengebied.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Noord-Hollanders in het buitengebied weerbaarder maken tegen drugscriminelen.

Beoogde resultaten

Gemeenten in Noord-Holland maken gebruik van het door ons ontwikkelde ‘modulair programma Veilig Buitengebied’. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Onderzoek
  • Enquête onder bewoners en gebruikers van het buitengebied;
  • Een advies aan gemeenten over de maatregelen die ze kunnen nemen;
  • Communicatie naar burgers over de resultaten.
 • Voorlichting
  • Voorlichtingsbijeenkomsten voor bewoners en ondernemers in het buitengebied;
  • Het uitbrengen van een gemeentelijke veiligheidskrant over dit onderwerp;
  • Het inzetten van communicatiemateriaal zoals campagnes en folders;
  • Het inzetten van een voorlichtingsfilm.
 • Professionalisering
  • Een training in Amsterdam voor professionals;
  • Een e-learning drugsview voor professionals;
  • Het kennisnemen van diverse protocollen/werkwijzen.
 • Publiek-private samenwerking (PPS)
  • Gemeenten doen mee aan PPS-platform Buitengebied, georganiseerd per veiligheidsregio. In het platform komen de stakeholders in het buitengebied samen om elkaar te leren kennen en de samenwerking op te zoeken, denk hierbij aan gezamenlijke controles, maar ook het uitwisselen van nieuwe werkwijzen;
  • Elke gemeente organiseert actiemomenten waarbij diverse partners de risico-adressen gezamenlijk controleren.
 • Bewustwording op locatie
  • Elke gemeente zoekt naar kwetsbaarheden en brengt betrokkenen in contact met een Agro-coach om hen te helpen. Een Agro-coach is een coach die zich gespecialiseerd heeft in het coachen van specifiek agrariërs op diverse terreinen, zoals financieel, bedrijfsmatig, relationeel en emotioneel.

Integraal Intelligence Project Synthetische Drugs (IIPSy)

Wat houdt het in?

In 2019 is IIPSy gestart, een projectmatige en gezamenlijke aanpak van (de productie van) synthetische drugs. De directe samenwerking betreft vooral gemeenten, OM, Politie en Belastingdienst. Naast het gezamenlijk bijeenbrengen van meldingen, worden ook de interventies gezamenlijk vormgegeven en uitgevoerd. Dan wordt bijvoorbeeld de Omgevingsdienst ingezet. Het verzamelen van informatie vindt plaats onder het handhavingsknelpunt Synthetische drugs. Het samenwerken bij de uiteindelijke casuïstiek vindt plaats onder het RIEC-convenant.

Er komt in 2022 een structurele werkwijze op basis van de inzichten van twee jaar IIPSy en het onderzoek dat we in onze eenheid naar synthetische drugs hebben gedaan.  

Doelen en resultaten

Doelen

 • Oorspronkelijk doel IIPSy: het verzamelen van inlichtingen over synthetische drugs in de eenheid Noord-Holland;
 • Aanvullend doel voor 2022: onderzoek naar een manier om de werkwijze van IIPsy een vaste plek binnen elk van de samenwerkende organisaties te geven (overbruggingsjaar).

Beoogde resultaten

 • IIPSy (Spoor 1 - operationele signalen) en Spoor 2 (datagestuurd - gericht op gelegenheids- en risicolocaties): het behouden en uitbouwen van inlichtingen over synthetische drugs in Noord-Holland en de partners helpen om de juiste maatregelen te kiezen;
 • IIPSy versterken met expertise en professionalisering, en het werkterrein en de samenwerking vergroten;
 • Samen met partners, in het bijzonder politie, een voorstel maken om de werkwijze eind 2022 een vaste plek binnen elk van de samenwerkende organisaties te geven.

NH Drugs Alert

Wat houdt het in?

Onderzoek toont dat mensen niet snel geneigd zijn een vermoeden van een drugslocatie te melden. Dit deelproject is erop gericht om de bewustwording van inwoners, bedrijven en bestuurders te vergroten, waardoor zij meer meldingen doen. In 2020 en 2021 hebben we met (grootschalige) communicatiecampagnes en voorlichtingsacties gewezen op de risicos en verschijningsvormen van drugsproductie in woningen en bedrijven. Ook hebben we een communicatietoolkit ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan gemeenten. In de toolkit zitten allelei voorbeelden van communicatie met burger en materiaal voor bijvoorbeeld een campagne op Facebook. In 2022 verschuift de focus van dit project van kwantitatieve naar kwalitatieve communicatie. Dat wil zeggen: meer diepte-interviews, achtergrondinformatie, warme communicatie met burgers en ‘minder met hagel schieten’. Met warme communicatie wordt live contact tussen professionals en burgers bedoeld. Bijvoorbeeld een politieagent die een folder persoonlijk uitreikt en er uitleg over geeft, in plaats van de informatie per e-mail bedoeld dat er een mens (bv een politie-agent) is die de folder aanreikt en er ook even iets bij zegt, in plaats van het door de brievenbus gooien of te mailen.

Doelen en resultaten

Doelen

 • De bewustwording van de verschijningsvormen en risico's van drugsproductie vergroten. Mensen overhalen eerder vermoedens van drugsproductie te melden.
 • Partners betrekken bij voorlichting over productielocaties voor drugs aan burgers.

Beoogde resultaten

 • Diepgaande berichtgeving over labs en dumpingen (documentaire/achtergrondverhaal slachtoffers/verhuurders/milieu-impact);
 • Partners gebruiken de communicatietoolkit, vooral de gemeente;
 • Inzet van (warme) communicatie bij ontmantelde drugslocaties en dumpingen;
 • Tweemaal per jaar drugsnieuws voor professionals;
 • De campagne over de XTC-parfum wordt herhaald rondom kerst en moederdag.

image

Investering project Productielocaties drugs

Overige projecten programma ondermijning