Basis op orde

Gemeenten hebben een regierol in het voorkomen en vroegtijdig herkennen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Project CTER ondersteunt en adviseert gemeenten in die rol. Zo wordt er een overzicht gemaakt van de belangrijkste zaken die intern op orde moeten zijn (‘basis op orde’) om die regierol goed te kunnen pakken. We houden daarbij rekening met de diverse grootte van organisaties en verschillende (lokale) problemen Ook voor de partnerorganisaties zal een overzicht van ‘basis op orde’ worden gemaakt.

In 2021 is het visiedocument ‘Een weerbare democratische rechtorde’ opgeleverd: dit geeft een basis om lokaal tot een visie te komen. Die biedt een fundament van gedeelde waarden, normen, uitgangspunten en grenzen. Een visie geeft richting aan lokaal beleid en levert een kader om bestuurlijke vragen beter te beantwoorden. Met dit deelproject krijgen gemeenten in 2022 een blauwdruk voor de invulling van het lokale CTER-beleid.

Het opleiden en trainen van professionals van de verschillende organisaties is een ander belangrijk onderdeel van ‘Basis op orde’. Doorlopend bieden we (gerichte) trainingen en webinars aan om het kennisniveau op peil te krijgen én te houden. In 2022 willen we komen tot een advies over  een permanente educatie: een manier om kennis en vaardigheden op een basisniveau te hebben en houden. Hiermee kunnen we trainingen en opleidingen (meer) vraaggestuurd aanbieden. Ook kunnen we zo kennis en vaardigheden toetsen om het gewenste niveau te behouden.

Tot slot is het in het kader van preventie van belang om in te zetten op de voedingsbodem: om te investeren op een verhoogde weerbaarheid en bij vroege signalen middels maatwerk in te kunnen grijpen. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. We richten ons (ook) in 2022 op het ondersteunen van onderwijsprofessionals in die rol. Middels de Pilot ‘WIJ-school’ krijgen drie (middelbare) scholen in Noord-Holland in lesjaar 2021/2022 een tool (een ‘scan’) aangereikt om problematiek in kaart te brengen: wat speelt er in klassen en bij leerlingen? Op basis van de scan wordt vervolgens een gericht aanbod gedaan van (preventieve) interventies. In 2022 willen we de pilot evalueren en op basis daarvan beslissen over het vervolg.  

Doelen en resultaten

Doelen

  • Gemeenten kunnen basis van het visiedocument ‘een weerbare democratische rechtsorde’ en een blauwdruk voor lokaal beleid, een lokale visie ontwikkelen en lokaal beleid vaststellen;
  • De partnerorganisatie van NHSV hebben inzicht in de belangrijkste zaken die intern op orde moeten zijn in de aanpak van CTER en handelen daarnaar;
  • De partnerorganisaties van NHSV hebben toegang tot een (op maat gemaakt) opleidingsaanbod voor professionals;
  • Drie middelbare scholen in Noord-Holland krijgen in het kader van ‘WIJ-school’ hulp en ondersteuning gedurende lesjaar 2021/2022, waarna de pilot wordt geëvalueerd en de schaalbaarheid zal worden onderzocht.

Beoogde resultaten

  • Overzichten ‘Basis op orde’, gedifferentieerd per (type) organisatie;
  • Blauwdruk van lokaal CTER-beleid;
  • Een gevarieerd trainings-, stage- en opleidingsaanbod voor professionals en management;
  • Een advies over permanente educatie van professionals (randvoorwaarde: versterkingsgelden);
  • Een evaluatie van de pilot ‘WIJ-school’.