CTER

Het project CTER Noord-Holland (2019-2023) van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) is gericht op:

 • het stimuleren van een inclusieve samenleving om polarisering en radicalisering (en zodoende extremisme en terrorisme) te voorkomen;
 • het vroeg onderkennen van de dreiging van geradicaliseerde en extremistische personen, groeperingen, instituties en (online) campagnes;
 • het borgen van het adequaat uitvoeren van alle overheidsmaatregelen ter bestrijding van extremisme en terrorisme.

 

Deelprojecten

CTER kent in 2022 drie deelprojecten:

 1. Basis op orde.
 2. Bovenregionaal netwerk - (boven)regionale expertise.
 3. Integrale aanpak CTER.

Onderstaand worden de deelprojecten, doelstellingen en resultaten toegelicht. Belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van diverse activiteiten, betreft de toekenning van versterkingsgelden door het Ministerie. Deze gelden zijn op 30 september 2021 aangevraagd en de verwachting is dat hier eind december uitsluitsel over komt. De gelden betreffen een essentiële aanvulling op het regionale budget vanuit het IMV. De uitvoering van onderstaande activiteiten is dus deels afhankelijk van de toekenning van die versterkingsgelden. In de stuurgroep CTER Zal worden besloten hoe daar in 2022 mee om te gaan.

 

Lees meer

Deelprojecten

Basis op orde

Wat houdt het in?

Gemeenten hebben een regierol in het voorkomen en vroegtijdig herkennen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Project CTER ondersteunt en adviseert gemeenten in die rol. Zo wordt er een overzicht gemaakt van de belangrijkste zaken die intern op orde moeten zijn (‘basis op orde’) om die regierol goed te kunnen pakken. We houden daarbij rekening met de diverse grootte van organisaties en verschillende (lokale) problemen Ook voor de partnerorganisaties zal een overzicht van ‘basis op orde’ worden gemaakt.

In 2021 is het visiedocument ‘Een weerbare democratische rechtorde’ opgeleverd: dit geeft een basis om lokaal tot een visie te komen. Die biedt een fundament van gedeelde waarden, normen, uitgangspunten en grenzen. Een visie geeft richting aan lokaal beleid en levert een kader om bestuurlijke vragen beter te beantwoorden. Met dit deelproject krijgen gemeenten in 2022 een blauwdruk voor de invulling van het lokale CTER-beleid.

Het opleiden en trainen van professionals van de verschillende organisaties is een ander belangrijk onderdeel van ‘Basis op orde’. Doorlopend bieden we (gerichte) trainingen en webinars aan om het kennisniveau op peil te krijgen én te houden. In 2022 willen we komen tot een advies over  een permanente educatie: een manier om kennis en vaardigheden op een basisniveau te hebben en houden. Hiermee kunnen we trainingen en opleidingen (meer) vraaggestuurd aanbieden. Ook kunnen we zo kennis en vaardigheden toetsen om het gewenste niveau te behouden.

Tot slot is het in het kader van preventie van belang om in te zetten op de voedingsbodem: om te investeren op een verhoogde weerbaarheid en bij vroege signalen middels maatwerk in te kunnen grijpen. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. We richten ons (ook) in 2022 op het ondersteunen van onderwijsprofessionals in die rol. Middels de Pilot ‘WIJ-school’ krijgen drie (middelbare) scholen in Noord-Holland in lesjaar 2021/2022 een tool (een ‘scan’) aangereikt om problematiek in kaart te brengen: wat speelt er in klassen en bij leerlingen? Op basis van de scan wordt vervolgens een gericht aanbod gedaan van (preventieve) interventies. In 2022 willen we de pilot evalueren en op basis daarvan beslissen over het vervolg.  

Doelen en resultaten

Doelen

 • Gemeenten kunnen basis van het visiedocument ‘een weerbare democratische rechtsorde’ en een blauwdruk voor lokaal beleid, een lokale visie ontwikkelen en lokaal beleid vaststellen;
 • De partnerorganisatie van NHSV hebben inzicht in de belangrijkste zaken die intern op orde moeten zijn in de aanpak van CTER en handelen daarnaar;
 • De partnerorganisaties van NHSV hebben toegang tot een (op maat gemaakt) opleidingsaanbod voor professionals;
 • Drie middelbare scholen in Noord-Holland krijgen in het kader van ‘WIJ-school’ hulp en ondersteuning gedurende lesjaar 2021/2022, waarna de pilot wordt geëvalueerd en de schaalbaarheid zal worden onderzocht.

Beoogde resultaten

 • Overzichten ‘Basis op orde’, gedifferentieerd per (type) organisatie;
 • Blauwdruk van lokaal CTER-beleid;
 • Een gevarieerd trainings-, stage- en opleidingsaanbod voor professionals en management;
 • Een advies over permanente educatie van professionals (randvoorwaarde: versterkingsgelden);
 • Een evaluatie van de pilot ‘WIJ-school’.

Regionaal netwerk – Regionale expertise

Wat houdt het in?

De afgelopen drie jaren hebben we geïnvesteerd in het opbouwen van een regionaal netwerk van experts. In 2022 gaan we daar verder mee: zowel in de breedte (meer partners laten aanhaken) als in de diepte (binnen aangehaakte partners meer organisatielagen betrekken, zoals het tactische niveau).

Door het bereik van het netwerk te vergroten, kunnen we kennis breder beschikbaar stellen en investeren in (vroeg)signalering vanuit diverse domeinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg, asiel & integratie en zorg & veiligheid. We willen het bereik in 2022 vergroten met vernieuwende of andere vormen van netwerkverbindingen. Hiervoor stellen we een communicatieplan op, waarin mogelijkheden als een animatie, podcasts, informatiebladen, webinars en specifieke trainingen worden meegenomen. Het plan zal leiden tot het opmaken van diverse producten op maat, afhankelijk van de behoefte per doelgroep.

Gezien de stijgende asielinstroom en het gegeven dat er “concrete gevallen bekend zijn van misbruik van de migrantenstroom door ISIS om Europa binnen te komen” willen we in 2022 inzetten op het (verstevigen van het) lokale contact met de asiel- en vluchtelingenketen (Vluchtelingenwerk, Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, Immigratie- en Naturalisatiedienst) (randvoorwaarde; versterkingsgelden).

De afgelopen jaren zagen we bij veel personen uit de CTER-aanpak óók verward gedrag. Dat heeft gemaakt dat in  2021 de samenwerking tussen GGZ, GGD en de CTER-partners Noord-Holland Noord is geïntensiveerd in een pilot. Als de betrokkenen hierover tevreden zijn, dan bieden we dit traject in 2022 ook aan een volgende veiligheidshuisregio aan (Kennemerland of Zaanstreek-Waterland) (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

Om goed in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen (sturen dan wel actie ondernemen) is een regionaal beeld nodig. De drie Zorg- en Veiligheidshuizen leveren in 2022 periodiek een beeld (infographic) op van de signalen en casussen die zijn behandeld en relevante context daarbij (denk aan kenmerken als leeftijd, type ideologie, specifieke groeperingen).

Eind 2021 wordt in het project ‘Websense’ een eindadvies opgeleverd over het borgen van integrale samenwerking in het online domein polarisatie/radicalisering/extremisme in Noord-Holland.  Mede op basis van het eindadvies wordt bepaald hoe in 2022 aan de slag te gaan met integrale websense (waaronder het al dan niet organiseren van ‘living labs’ en het aansluiten bij de ‘vliegende brigade’ van project ‘Online Orde’).

Doelen en resultaten

Doelen

 • Meer netwerkpartners (in het specifiek organisaties in de asiel- en vluchtelingenketen) in de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme worden bereikt door de (op maat gemaakte) producten die NHSV aanbiedt, zodat lokaal meer signalen in beeld komen, signalen tijdiger in beeld komen en (meer) signalen worden gemeld bij het integraal informatie-overleg CTER (i2o);
 • Partners hebben beeld bij de regionale en lokale problematiek en kunnen op basis daarvan (bij)sturen of (lokaal) actie ondernemen;
 • Een steviger netwerk van de samenwerkende partners voor (online) signalen en aanpak.

Beoogde resultaten

 • (meer) Verbinding met de asiel- en vluchtelingenketen om verontrustende zaken vroeg te signaleren en in het integraal informatie-overleg te agenderen;
 • Een communicatieplan waarin is opgenomen welke netwerkpartners beter te bereiken, welke producten daartoe worden ontwikkeld met welk doel;
 • Een periodiek overzicht van aantallen signalen en casussen uit de integrale aanpak en de context daarbij;
 • Op basis van de evaluatie van de pilot in Noord-Holland Noord, een (op maat gemaakt) verbindingstraject GGZ/GGD en CTER-partners in Kennemerland of Zaanstreek-Waterland);
 • Voorstel over de integrale aanpak CTER-online op basis van het eindadvies ‘Websense’ (inclusief uitwerking).

Integrale CTER-aanpak

Wat houdt het in?

De integrale CTER-aanpak Noord-Holland is vanaf 2016 opgebouwd en kent een stevige basis in de drie Zorg- en Veiligheidshuizen. De partners betrokken bij CTER willen blijvend aandacht houden voor het verbeteren van die aanpak. De coördinatie voor deze evaluatie ligt bij de drie Zorg- en Veiligheidshuizen. Project CTER ondersteunt daarbij. In 2021 is het integrale informatie-overleg geëvalueerd en is ook gestart met een evaluatie van het casusoverleg, ofwel de manier waarop zij individuele personen bespreken. In 2022 zetten we in op (1) het afronden van de evaluatie van het casusoverleg, (2) het oppakken van de aanbevelingen uit de evaluaties, (3) het updaten van het convenant voor informatiedelen en (4) het investeren in en borgen van de inzet van gemeentelijke experts CTER (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

Uit de cijfers van de integrale aanpak CTER blijkt dat personen steeds jonger in leeftijd zijn én zich extremer uiten. Als jongeren of jongvolwassenen het gevoel hebben dat de samenleving hen buitensluit, kunnen zij vatbaarder worden voor extreme ideologieën, (online) netwerken en groeperingen. Het Mentorproject ONE-on-ONE richt zich op die jongeren of jongvolwassenen. Binnen het project begeleidt een intrinsiek gemotiveerde én getrainde vrijwilliger al vroeg iemand die gevoelig is voor radicale denkbeelden. In 2021 zijn tien mentoren getraind die vanaf december 2021 inzetbaar zijn in de regio. In 2022 willen we mentoren doorlopend trainen, deze interventie bekender maken, signalen op tijd binnen het netwerk ophalen, mentorconsultants de mentortrajecten laten ondersteunen én de lopende trajecten (extern) laten evalueren (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

Doelen en resultaten

Doelen

 • (ondersteunen bij de) Continu doorontwikkeling van de integrale werkprocessen CTER in de drie Zorg- en Veiligheidshuizen;
 • Ondersteuning van gemeenten in de optimale vormgeving van hun regierol in de integrale aanpak door de inzet van gemeentelijk experts;
 • De integrale aanpak binnen de drie Zorg- en Veiligheidshuizen is gestoeld op een geactualiseerd convenant informatiedelen CTER;
 • Vergroting van de bekendheid met en inzet van het Mentorproject in het netwerk.

Beoogde resultaten

 • Een procesevaluatie van het ICO, met daarin concrete adviezen over verbeteringen die onder coördinatie van de Zorg- en Veiligheidshuizen worden opgepakt;
 • Een geactualiseerd convenant informatiedelen CTER;
 • In 2022 worden 10 mentees begeleid door een mentor ONE-on-ONE

 

En verder...

Wat houdt het in?

Het thema CTER is actueel. De ervaring leert dat actualiteiten vragen om inzet vanuit het project: waar het gaat om het opmaken van informatieberichten richting bestuurders naar aanleiding van een gebeurtenis, maar ook waar het gaat om persvragen óf het ontwikkelen van een informatieblad op een specifieke actuele trend. Voorbeelden hiervan zijn het inspelen op het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), of het informatieblad ‘omgaan met complotdenken op de werkvloer’.

Kortom: gedurende het jaar wordt vanuit het project CTER waar wenselijk ingespeeld op actualiteiten of (lokale) behoeften. Er is dus ‘flexibele ruimte’ nodig om daar op in te kunnen spelen. Mocht die ruimte niet nodig zijn, dan zijn de volgende activiteiten vanuit het project opgesomd die relevant (kunnen) zijn om op te pakken:

 • Actualiseren van de Almanak “Vaandels, vlaggen en varianten”
 • In aansluiting op o.a. het project Zorg&Veiligheid – inzetten op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

 • Eind 2021 wordt een advies opgeleverd over de inrichting van een bovenregionaal platform CTER. In 2022 zal in samenspraak met de partners worden besloten of we komen tot een dergelijk platform. Doel van het platform is kennis en expertise bundelen, trends en ontwikkelingen onderkennen en lokaal onder de aandacht brengen/de aanpak ondersteunen.
 • Inzet van leersessies rondom ontwikkelingen/ casuïstiek om met partners samen te leren van een aanpak (maar ook toekomstgericht kijken: wat doen we de volgende keer hetzelfde en wat doen we anders?)

image

INVESTERING CTER