Basisniveau aanpak mensenhandel gemeenten

Medewerkers van onze partnerorganisaties worden in hun dagelijkse praktijk niet alleen bewust, maar vaak ook onbewust geconfronteerd met signalen van uitbuiting. Met dit deelproject moesten aandacht functionarissen mensenhandel van - in eerste instantie - gemeenten uitbuiting beter opmerken en moesten concrete meldingen binnen hun organisaties beter worden opgevolgd. 

De oorspronkelijke doelen en resultaten van dit deelproject zijn in 2020 en 2021 behaald. Per gemeente, of cluster van gemeenten, is een aandachtfunctionaris benoemd en opgeleid. De bewustwording onder aandacht functionarissen mensenhandel is versterkt, zodat zij signalen beter herkennen en melden. En voor de gemeenten is een interne meldroute en wijze van registratie en verwerking voor signalen ingericht. De pilot informatieplein mensenhandel, die in samenwerking met het RIEC is uitgevoerd, heeft ervoor gezorgd dat gemeenten en regionale (integrale) casus-aanpak veiligheidshuis/RIEC op elkaar zijn aangesloten Er zijn concrete casussen die zijn aangepakt naar aanleiding van signalen die in de loop van het project zijn binnengekomen en opgepakt.

 

In 2022 bouwen we voort op de basis die we hebben gelegd en ondersteunen we gemeenten verder  bij het invullen van hun bestuurlijke aanpak van mensenhandel, zoals afgesproken in het Interbestuurlijk Programma, een nationaal akkoord waaraan alle gemeenten zich via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben verbonden.  De aandacht ligt daarbij niet alleen op het veiligheidsdomein, maar ook op de andere terreinen waar de gemeente actief is. Denk daarbij aan het sociaal en economisch veld. Doel is de gemeenten in Noord-Holland in staat te stellen in 2022 hun beleid op de aanpak van mensenhandel op orde te hebben.

Doelen en resultaten

Doelen

  • We ondersteunen gemeenten in onze eenheid bij de ontwikkeling van een bestuurlijke aanpak mensenhandel.

Beoogde resultaten

  • We hebben de aangesloten gemeenten begeleid in de aanpak, waarin we aandacht hebben gegeven aan coördinatie, samenwerking en kennisdeling;
  • We hebben de aangesloten gemeenten handvatten geboden voor een duidelijk en geïntegreerd beleid om de aanpak van mensenhandel in 2022 uit te voeren en een vaste plek in de organisatie te geven.