Verbinding met andere projecten binnen NH Samen Veilig

Naast de hierboven genoemde algemene onderwerpen zijn er ook specifieke kwesties aanvullend op de andere veiligheidsvraagstukken uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV). De IMV-thema’s CTER (Contraterrorisme: het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme), Uitbuiting (o.a. arbeidsuitbuiting) en Cybercrime zijn gebaat bij een betere aansluiting met het zorgdomein. Het project Zorg & Veiligheid (Z&V) kan voor die verbindende schakel zorgen. Daarmee is het Z&V feitelijk een saté-pen door de andere onderwerpen. Dit sluit ook goed aan bij de eerdergenoemde overkoepelende vraagstukken als informatiedeling, preventie en kennisdeling. In deelproject 4 de specifieke onderwerpen vanuit de andere IMV-projecten waar zorgpartners (beter) aangesloten moeten zijn:

Vanuit CTER:

 • De interne samenwerking verbeteren binnen de gemeente tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein (onderdeel van het deelproject’ de basis op orde’, binnen CTER). Dit richt zich op de interne organisatie van o.a. informatiedeling over signalen over radicalisering;
 • De samenwerking tussen de CTER-convenantpartners (gemeente, politie, OM, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming) binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen (onder andere gezamenlijke agendering van signalen, informatieverzameling en duiding binnen het overleg over casuïstiek);
 • De samenwerking tussen de CTER-convenantpartners en het (O)GGZ-domein (met aandacht voor deskundigheid, beroepsgeheim, belangen en informatiedeling);
 • Maatschappelijke ondermijning: de behoefte om probleemgedrag (soms binnen gemeenschappen) te herkennen en signaleren en mogelijkheden uitwerken om daar maatregelen tegen te treffen

Vanuit criminele uitbuiting/criminele aanwas: problematiek LVB-ers

 • Onderzoek wijst uit dat er onvoldoende kennis en bewustzijn is over Licht Verstandelijk Beperkten (LVB-ers). Zij zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Deze groep wordt onvoldoende vroegtijdig gesignaleerd en herkend in het justitiële domein;
 • Professionals binnen de strafrechtsketen moeten zich meer bewust worden van LVB-ers en hen ook beter herkennen. Zij horen vervolgens ook te weten wat ze voor hen kunnen doen.

Vanuit Cybercrime: aanpak geldezels

 • Geldezels zijn doorgaans kwetsbare mensen - vaak jongeren - die hun bankrekening uitlenen aan criminelen. Zij worden voor verschillende type delicten misbruikt: aan- en verkoopfraude, phishing, ransomware en vriend-in-noodfraude (zich voordoen als vriend in nood om geld afhandig te maken). Het is onbekend hoeveel gevallen er in de eenheid zijn;
 • Doel van het project is deze mensen met preventieve en/of repressieve maatregelen uit het strafrecht te houden.

Doelen en resultaten

Doelen

 • het netwerk van en met zorgpartijen versterken voor preventie of het ophalen van signalen;
 • handelingsperspectief bieden voor professionals met (complexe) casussen op het gebied van veiligheid, straf en zorg.

Beoogde resultaten

 • Handelingskaders uitwerken voor de verschillende doelgroepen vanuit veiligheid en zorg;
 • Het uitleren van methodes aan professionals;
 • Een netwerk opbouwen voor interventies;
 • Onnodige (privacy)barrières wegnemen in informatiedeling bij doelgroepen.