Zorg & Veiligheid

In de samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein valt nog veel winst te behalen. Dat laatste is op te maken uit een inventarisatie in 2019 onder betrokken bestuurders, ambtenaren, ketenpartners en professionals die met de mensen werken die straf of hulp krijgen. Uit die inventarisatie bleek (daarnaast) dat het bij zorg en veiligheid gaat om een ‘complexe verzameling van vraagstukken waarbij gedrag en drijfveren van de betrokken partijen steeds een belangrijke rol spelen in de oplossing’. Er is niet één afgebakend vraagstuk met een helder begin of eind en niet één duidelijke groep betrokkenen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is verdeeld over diverse gremia en op verschillende niveaus.

Het project is in 2019 begonnen, maar halverwege 2020 stilgevallen als gevolg van onduidelijkheid over de koers en door ziekte van de vorige projectleider. Eind 2021 is het project weer opgestart na een inventarisatie van de belangrijkste vraagstukken en doelen. In 2022 richt het project zich op:

Lees meer

Overzicht creëren

Deelproject zorg en veiligheid

Relevante overleggen, besturen, aanpakken, projecten en initiatieven in Noord-Holland ordentelijk en overzichtelijk in beeld brengen, zodat duidelijk wordt wat waar gaande is.

Achtergrond: de complexiteit van samenwerking tussen het zorg- en het veiligheidsdomein is groot. Naast de operationele samenwerking op een breed palet aan (overlappende) thema’s bestaan er diverse landelijke verbeterinitiatieven. Ook zijn de 3 subregios in de eenheid Noord-Holland  en de zorgpartners verschillend georganiseerd en zijn gemeenten op (sub)regionaal niveau ook zelf bezig om te verbeteren. Door de complexiteit geven bestuurders soms opdrachten dubbel of is soms onvoldoende duidelijk hoe groot de opdracht is.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Een overzicht creëren van wat elke (sub)regio heeft georganiseerd en op de agenda heeft staan. Denk daarbij aan de activiteiten, resultaten, doorlooptijd en contactpersonen;
 • De subregio’s (districten) weten van elkaar waarmee ze bezig zijn, zodat ze elkaars kennis en ervaringen kunnen benutten;
 • De verschillende niveaus en regio’s gebruiken dezelfde uitgangspunten en kaders.

Beoogde resultaten

 • Netwerk opbouwen;
 • Een ‘landkaart’ en/of schema opstellen dat overzicht biedt;
 • Het overzicht aan alle partners laten zien, bijvoorbeeld via een website of bijeenkomst.

Informatiedeling

Wat houdt het in?

Uitvoerende professionals onderwijzen over de (on)mogelijkheden van informatiedeling, onder andere binnen gemeenten. Het delen van persoonsinformatie lijkt een hobbel in het verbeteren van de samenwerking. De wetgeving op dit gebied is de afgelopen jaren aangepast en aangescherpt (onder andere met de AVG) en een aantal professionals is sindsdien terughoudend in het delen van - voor de casuïstiek noodzakelijke - informatie. Uit gesprekken met (landelijke) AVG-deskundigen blijkt dat we vaak meer kunnen delen dan we aannemen.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Helderheid creëren over wat zorg- en veiligheidspartners in het kader van de privacywetgeving wel en niet kunnen delen, en professionals hierin bijscholen;
 • Professionals een handelingsperspectief bieden voor het delen van informatie om preventieve maatregelen en vroegsignalering te verbeteren.

Beoogde resultaten

 • Inventariseren en waar nodig updaten van (landelijke) convenanten en daarbij zoveel als mogelijk gebruikmaken van de beschikbare expertise;
 • Templates voor convenant voor een persoonsgerichte aanpak (PGA-convenant) en aanpak problematische jeugdgroepen (laten) opstellen en delen;
 • Expertise op gebied van privacybescherming ontwikkelen én raadpleegbaar maken;
 • Ervaringen tussen professionals uitwisselen (zie ook deelproject 1 en 3).

Best practices delen (inclusief kennisontwikkeling)

Wat houdt het in?

Lokale initiatieven actief onder de aandacht brengen bij anderen in het netwerk. In de eenheid (maar ook daarbuiten) gebeuren al veel mooie dingen. Vaak lokaal geïnitieerd in opdracht van een subregio of gemeente en van waarde voor de hele eenheid. Sommige trajecten zijn juist interessant om te delen met partners in de eenheid omdat ze mislukt zijn. Vanuit het netwerk van straf en zorg is de behoefte uitgesproken om structureel een domeinoverstijgend platform te maken om deze ‘aanpakken’ te presenteren. Daarbij moet het niet zo zeer gaan om de ‘etalage’ maar om de werkelijk geleerde les.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Leren van en reflecteren op elkaars ervaringen om de aanpak te verbeteren;
 • Subregio’s ondersteunen elkaar bij de ontwikkelingen in weerbarstige vraagstukken;
 • Voorkomen dat steeds dezelfde wielen uitgevonden worden.

Beoogde resultaten

 • Inventariseren welke lessen zijn geleerd;
 • Ophalen, toegankelijk maken en delen van ervaringen;
 • Organiseren van workshops en/of netwerkbijeenkomsten (zie ook deelproject 1 en 2).

Verbinding met andere projecten binnen NH Samen Veilig

Wat houdt het in?

Naast de hierboven genoemde algemene onderwerpen zijn er ook specifieke kwesties aanvullend op de andere veiligheidsvraagstukken uit het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV). De IMV-thema’s CTER (Contraterrorisme: het tegengaan van polarisatie, radicalisering en extremisme), Uitbuiting (o.a. arbeidsuitbuiting) en Cybercrime zijn gebaat bij een betere aansluiting met het zorgdomein. Het project Zorg & Veiligheid (Z&V) kan voor die verbindende schakel zorgen. Daarmee is het Z&V feitelijk een saté-pen door de andere onderwerpen. Dit sluit ook goed aan bij de eerdergenoemde overkoepelende vraagstukken als informatiedeling, preventie en kennisdeling. In deelproject 4 de specifieke onderwerpen vanuit de andere IMV-projecten waar zorgpartners (beter) aangesloten moeten zijn:

Vanuit CTER:

 • De interne samenwerking verbeteren binnen de gemeente tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein (onderdeel van het deelproject’ de basis op orde’, binnen CTER). Dit richt zich op de interne organisatie van o.a. informatiedeling over signalen over radicalisering;
 • De samenwerking tussen de CTER-convenantpartners (gemeente, politie, OM, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming) binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen (onder andere gezamenlijke agendering van signalen, informatieverzameling en duiding binnen het overleg over casuïstiek);
 • De samenwerking tussen de CTER-convenantpartners en het (O)GGZ-domein (met aandacht voor deskundigheid, beroepsgeheim, belangen en informatiedeling);
 • Maatschappelijke ondermijning: de behoefte om probleemgedrag (soms binnen gemeenschappen) te herkennen en signaleren en mogelijkheden uitwerken om daar maatregelen tegen te treffen

Vanuit criminele uitbuiting/criminele aanwas: problematiek LVB-ers

 • Onderzoek wijst uit dat er onvoldoende kennis en bewustzijn is over Licht Verstandelijk Beperkten (LVB-ers). Zij zijn oververtegenwoordigd in de strafrechtketen. Deze groep wordt onvoldoende vroegtijdig gesignaleerd en herkend in het justitiële domein;
 • Professionals binnen de strafrechtsketen moeten zich meer bewust worden van LVB-ers en hen ook beter herkennen. Zij horen vervolgens ook te weten wat ze voor hen kunnen doen.

Vanuit Cybercrime: aanpak geldezels

 • Geldezels zijn doorgaans kwetsbare mensen - vaak jongeren - die hun bankrekening uitlenen aan criminelen. Zij worden voor verschillende type delicten misbruikt: aan- en verkoopfraude, phishing, ransomware en vriend-in-noodfraude (zich voordoen als vriend in nood om geld afhandig te maken). Het is onbekend hoeveel gevallen er in de eenheid zijn;
 • Doel van het project is deze mensen met preventieve en/of repressieve maatregelen uit het strafrecht te houden.

Doelen en resultaten

Doelen

 • het netwerk van en met zorgpartijen versterken voor preventie of het ophalen van signalen;
 • handelingsperspectief bieden voor professionals met (complexe) casussen op het gebied van veiligheid, straf en zorg.

Beoogde resultaten

 • Handelingskaders uitwerken voor de verschillende doelgroepen vanuit veiligheid en zorg;
 • Het uitleren van methodes aan professionals;
 • Een netwerk opbouwen voor interventies;
 • Onnodige (privacy)barrières wegnemen in informatiedeling bij doelgroepen.

image

INVESTERING Zorg & Veiligheid