Informatiedeling

Uitvoerende professionals onderwijzen over de (on)mogelijkheden van informatiedeling, onder andere binnen gemeenten. Het delen van persoonsinformatie lijkt een hobbel in het verbeteren van de samenwerking. De wetgeving op dit gebied is de afgelopen jaren aangepast en aangescherpt (onder andere met de AVG) en een aantal professionals is sindsdien terughoudend in het delen van - voor de casuïstiek noodzakelijke - informatie. Uit gesprekken met (landelijke) AVG-deskundigen blijkt dat we vaak meer kunnen delen dan we aannemen.

Doelen en resultaten

Doelen

  • Helderheid creëren over wat zorg- en veiligheidspartners in het kader van de privacywetgeving wel en niet kunnen delen, en professionals hierin bijscholen;
  • Professionals een handelingsperspectief bieden voor het delen van informatie om preventieve maatregelen en vroegsignalering te verbeteren.

Beoogde resultaten

  • Inventariseren en waar nodig updaten van (landelijke) convenanten en daarbij zoveel als mogelijk gebruikmaken van de beschikbare expertise;
  • Templates voor convenant voor een persoonsgerichte aanpak (PGA-convenant) en aanpak problematische jeugdgroepen (laten) opstellen en delen;
  • Expertise op gebied van privacybescherming ontwikkelen én raadpleegbaar maken;
  • Ervaringen tussen professionals uitwisselen (zie ook deelproject 1 en 3).