En verder...

Het thema CTER is actueel. De ervaring leert dat actualiteiten vragen om inzet vanuit het project: waar het gaat om het opmaken van informatieberichten richting bestuurders naar aanleiding van een gebeurtenis, maar ook waar het gaat om persvragen óf het ontwikkelen van een informatieblad op een specifieke actuele trend. Voorbeelden hiervan zijn het inspelen op het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), of het informatieblad ‘omgaan met complotdenken op de werkvloer’.

Kortom: gedurende het jaar wordt vanuit het project CTER waar wenselijk ingespeeld op actualiteiten of (lokale) behoeften. Er is dus ‘flexibele ruimte’ nodig om daar op in te kunnen spelen. Mocht die ruimte niet nodig zijn, dan zijn de volgende activiteiten vanuit het project opgesomd die relevant (kunnen) zijn om op te pakken:

  • Actualiseren van de Almanak “Vaandels, vlaggen en varianten”
  • In aansluiting op o.a. het project Zorg&Veiligheid – inzetten op het versterken van de samenwerking tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

  • Eind 2021 wordt een advies opgeleverd over de inrichting van een bovenregionaal platform CTER. In 2022 zal in samenspraak met de partners worden besloten of we komen tot een dergelijk platform. Doel van het platform is kennis en expertise bundelen, trends en ontwikkelingen onderkennen en lokaal onder de aandacht brengen/de aanpak ondersteunen.
  • Inzet van leersessies rondom ontwikkelingen/ casuïstiek om met partners samen te leren van een aanpak (maar ook toekomstgericht kijken: wat doen we de volgende keer hetzelfde en wat doen we anders?)