Regionaal netwerk – Regionale expertise

De afgelopen drie jaren hebben we geïnvesteerd in het opbouwen van een regionaal netwerk van experts. In 2022 gaan we daar verder mee: zowel in de breedte (meer partners laten aanhaken) als in de diepte (binnen aangehaakte partners meer organisatielagen betrekken, zoals het tactische niveau).

Door het bereik van het netwerk te vergroten, kunnen we kennis breder beschikbaar stellen en investeren in (vroeg)signalering vanuit diverse domeinen, zoals de geestelijke gezondheidszorg, asiel & integratie en zorg & veiligheid. We willen het bereik in 2022 vergroten met vernieuwende of andere vormen van netwerkverbindingen. Hiervoor stellen we een communicatieplan op, waarin mogelijkheden als een animatie, podcasts, informatiebladen, webinars en specifieke trainingen worden meegenomen. Het plan zal leiden tot het opmaken van diverse producten op maat, afhankelijk van de behoefte per doelgroep.

Gezien de stijgende asielinstroom en het gegeven dat er “concrete gevallen bekend zijn van misbruik van de migrantenstroom door ISIS om Europa binnen te komen” willen we in 2022 inzetten op het (verstevigen van het) lokale contact met de asiel- en vluchtelingenketen (Vluchtelingenwerk, Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, Immigratie- en Naturalisatiedienst) (randvoorwaarde; versterkingsgelden).

De afgelopen jaren zagen we bij veel personen uit de CTER-aanpak óók verward gedrag. Dat heeft gemaakt dat in  2021 de samenwerking tussen GGZ, GGD en de CTER-partners Noord-Holland Noord is geïntensiveerd in een pilot. Als de betrokkenen hierover tevreden zijn, dan bieden we dit traject in 2022 ook aan een volgende veiligheidshuisregio aan (Kennemerland of Zaanstreek-Waterland) (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

Om goed in te kunnen spelen op trends en ontwikkelingen (sturen dan wel actie ondernemen) is een regionaal beeld nodig. De drie Zorg- en Veiligheidshuizen leveren in 2022 periodiek een beeld (infographic) op van de signalen en casussen die zijn behandeld en relevante context daarbij (denk aan kenmerken als leeftijd, type ideologie, specifieke groeperingen).

Eind 2021 wordt in het project ‘Websense’ een eindadvies opgeleverd over het borgen van integrale samenwerking in het online domein polarisatie/radicalisering/extremisme in Noord-Holland.  Mede op basis van het eindadvies wordt bepaald hoe in 2022 aan de slag te gaan met integrale websense (waaronder het al dan niet organiseren van ‘living labs’ en het aansluiten bij de ‘vliegende brigade’ van project ‘Online Orde’).

Doelen en resultaten

Doelen

  • Meer netwerkpartners (in het specifiek organisaties in de asiel- en vluchtelingenketen) in de aanpak van polarisatie, radicalisering en extremisme worden bereikt door de (op maat gemaakte) producten die NHSV aanbiedt, zodat lokaal meer signalen in beeld komen, signalen tijdiger in beeld komen en (meer) signalen worden gemeld bij het integraal informatie-overleg CTER (i2o);
  • Partners hebben beeld bij de regionale en lokale problematiek en kunnen op basis daarvan (bij)sturen of (lokaal) actie ondernemen;
  • Een steviger netwerk van de samenwerkende partners voor (online) signalen en aanpak.

Beoogde resultaten

  • (meer) Verbinding met de asiel- en vluchtelingenketen om verontrustende zaken vroeg te signaleren en in het integraal informatie-overleg te agenderen;
  • Een communicatieplan waarin is opgenomen welke netwerkpartners beter te bereiken, welke producten daartoe worden ontwikkeld met welk doel;
  • Een periodiek overzicht van aantallen signalen en casussen uit de integrale aanpak en de context daarbij;
  • Op basis van de evaluatie van de pilot in Noord-Holland Noord, een (op maat gemaakt) verbindingstraject GGZ/GGD en CTER-partners in Kennemerland of Zaanstreek-Waterland);
  • Voorstel over de integrale aanpak CTER-online op basis van het eindadvies ‘Websense’ (inclusief uitwerking).