Integrale CTER-aanpak

De integrale CTER-aanpak Noord-Holland is vanaf 2016 opgebouwd en kent een stevige basis in de drie Zorg- en Veiligheidshuizen. De partners betrokken bij CTER willen blijvend aandacht houden voor het verbeteren van die aanpak. De coördinatie voor deze evaluatie ligt bij de drie Zorg- en Veiligheidshuizen. Project CTER ondersteunt daarbij. In 2021 is het integrale informatie-overleg geëvalueerd en is ook gestart met een evaluatie van het casusoverleg, ofwel de manier waarop zij individuele personen bespreken. In 2022 zetten we in op (1) het afronden van de evaluatie van het casusoverleg, (2) het oppakken van de aanbevelingen uit de evaluaties, (3) het updaten van het convenant voor informatiedelen en (4) het investeren in en borgen van de inzet van gemeentelijke experts CTER (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

Uit de cijfers van de integrale aanpak CTER blijkt dat personen steeds jonger in leeftijd zijn én zich extremer uiten. Als jongeren of jongvolwassenen het gevoel hebben dat de samenleving hen buitensluit, kunnen zij vatbaarder worden voor extreme ideologieën, (online) netwerken en groeperingen. Het Mentorproject ONE-on-ONE richt zich op die jongeren of jongvolwassenen. Binnen het project begeleidt een intrinsiek gemotiveerde én getrainde vrijwilliger al vroeg iemand die gevoelig is voor radicale denkbeelden. In 2021 zijn tien mentoren getraind die vanaf december 2021 inzetbaar zijn in de regio. In 2022 willen we mentoren doorlopend trainen, deze interventie bekender maken, signalen op tijd binnen het netwerk ophalen, mentorconsultants de mentortrajecten laten ondersteunen én de lopende trajecten (extern) laten evalueren (randvoorwaarde: versterkingsgelden).

Doelen en resultaten

Doelen

  • (ondersteunen bij de) Continu doorontwikkeling van de integrale werkprocessen CTER in de drie Zorg- en Veiligheidshuizen;
  • Ondersteuning van gemeenten in de optimale vormgeving van hun regierol in de integrale aanpak door de inzet van gemeentelijk experts;
  • De integrale aanpak binnen de drie Zorg- en Veiligheidshuizen is gestoeld op een geactualiseerd convenant informatiedelen CTER;
  • Vergroting van de bekendheid met en inzet van het Mentorproject in het netwerk.

Beoogde resultaten

  • Een procesevaluatie van het ICO, met daarin concrete adviezen over verbeteringen die onder coördinatie van de Zorg- en Veiligheidshuizen worden opgepakt;
  • Een geactualiseerd convenant informatiedelen CTER;
  • In 2022 worden 10 mentees begeleid door een mentor ONE-on-ONE