Maritieme smokkel

PROGRAMMA ONDERMIJNING

In Nederland komen grote hoeveelheden cocaïne via zee binnen. Inwoners, facilitators en bedrijven in Noord-Holland spelen een sleutelrol in de criminele processen van maritieme smokkel. Dat komt door de waterrijke infrastructuur, vele (jacht)havens, nautische kennis en kunde en maritiem gerelateerde bedrijven.

Het project Maritieme Smokkel is gericht op het voorkomen, verstoren en stoppen van deze criminele processen en daaruit voortvloeiende vormen van ondermijnende misdaad. Denk bijvoorbeeld aan witwassen en vastgoedfraude. Dat doen we in vier deelprojecten.

Het jaar 2022 staat voornamelijk in het teken van het afronden en overdragen van de ontwikkelde producten. Om de producten van de deelprojecten een vaste plek te geven bij de belanghebbende organisaties nemen we contact op met mensen die daarbij een rol kunnen vervullen.

Daarnaast documenteren we de geleerde lessen van het integraal samenwerken en plaatsen die met de producten op het Kennisplatform Ondermijning.

Schone en weerbare visserij

Wat houdt het in?

Criminelen gooien pakketten drugs vanaf (container)schepen overboord op de Noordzee. Mensen op kleinere boten vissen de pakketten vervolgens op en brengen die aan wal. De beroepsvisserij bestaat vooral uit hardwerkende vissers die een eerlijke, toekomstbestendige sector nastreven. Toch is een deel van hen - door toenemende (financiële) kwetsbaarheden - vatbaar voor de invloed van criminelen en raakt betrokken bij deze maritieme drugssmokkel.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Zicht krijgen op de rol die vissers spelen bij maritieme smokkel en de manier waarop zij daarbij betrokken raken;
 • Repressieve maatregelen ontwikkelen voor een schone en weerbare visserij;
 • Preventieve maatregelen ontwikkelen voor een schone en weerbare visserij, met name gericht op bewustwording;
 • Bijdragen aan een toekomstbestendige visserijsector.

Beoogde resultaten

 • Onderzoek naar de rol van vissers in het proces van maritieme (drugs)smokkel afronden en adviezen voor vervolgacties breed delen en en bijhouden of ze worden opgevolgd. Zo moet toezicht en handhaving op zee verbeteren;
 • Een schone visserij helpen creëren door de kansen van eerlijke vissers in de sector te vergroten en de kansen van oneerlijke vissers te verkleinen;
 • Vissers helpen criminele activiteiten buiten hun sector te houden, waardoor deze sector weerbaarder wordt tegen criminele inmenging;
 • Acties ondernemen om huidige en nieuwe vissers bewuster te maken van en weerbaarder te maken tegen criminele verleidingen.
 • Een communicatiestrategie om sector, politiek en publieke opinie te beïnvloeden en draagvlak voor onze acties te creëren;
 • Aanpak van ‘foute vissers’ in samenwerking met het RIEC.

Aanpak gelegenheidsstructuren in jachthavens

Wat houdt het in?

Jachthavens zijn interessant voor criminelen. Dat komt door de ligging, anonimiteit en het ontbreken van voldoende toezicht door overheidsinstanties. Dit deelproject richt zich op het verkleinen van de criminele kansen in jachthavens. Ook willen we stimuleren dat inwoners, ondernemers en professionals in en rond jachthavens criminelen geen kansen bieden.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Beter zicht krijgen op situaties en gelegenheden voor ondermijnende criminaliteit in jachthavens;
 • De gelegenheden in jachthavens zoveel mogelijk beperken door barrières op te werpen;
 • De bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid in en rond jachthavens vergroten.

Beoogde resultaten

 • We rollen in 2022 in verschillende gemeenten in Noord-Holland het digitaal nachtregister uit, inclusief controle van het ID-bewijs. Hierdoor moet er beter (toe)zicht zijn op vaartuigen die Noord-Holland binnenkomen of verlaten;
 • We hebben een landelijke lobby gestart en een bestuurlijke en ambtelijke alliantie gesmeed voor een registratieplicht voor pleziervaartuigen. Deze registratieplicht zal bijdragen aan het traceren van de eigenaar van een vaartuig en daarmee aan een betere handhaving, opsporing en vervolging;
 • De ontwikkeling en inzet van een communicatiestrategie om diverse doelgroepen te leren hoe zij signalen van ondermijning kunnen herkennen. Zo kunnen zij eerder ongebruikelijke situaties melden. De strategie moet de weerbaarheid helpen vergroten.

 

Witwassen in vastgoedsector

Wat houdt het in?

Het criminele proces van maritieme smokkel vindt zijn weerslag in lokale ondermijning. Criminelen witwassen geld dat ze hebben verdiend met maritieme smokkel via vastgoed. Ze kopen en verhuren een pand of verbouwen deze ‘zwart’ en verkopen deze vervolgens met winst. Zo brengen criminelen hun illegale geld in de bovenwereld. Professionals in de vastgoedsector (makelaars, notarissen en financieel adviseurs) faciliteren soms bewust of onbewust dit witwasproces. Wij werken binnen deze sectoren aan een klimaatverandering: we zoeken verbinding met de professionals, maken ze bewust van het witwasproces en motiveren hen om, waar dat kan, kennis te delen.

Doelen en resultaten

Doelen

 • Bijdragen aan een zuivere, eerlijke vastgoedbranche;
 • Het effect van witwassen op de maatschappij verkleinen.

Beoogde resultaten

 • Een blauwdruk waarmee we misbruik in de vastgoedsector in Noord-Holland aanpakken. We doen ook onderzoek naar meer mogelijkheden om eventuele witwaspraktijken op te sporen;
 • Een communicatiestrategie om bij een afgeronde casus de sector, politiek en publieke opinie te beïnvloeden. Daarbij zetten we communicatiemiddelen in die de bewustwording bij facilitators in de vastgoedketen vergroot en onderling kennisdelen stimuleert;
 • Professionals in de vastgoedsector meer kennis geven over witwassen, zodat zij signalen eerder oppikken en een ongebruikelijke situatie melden;
 • Huurders en verhuurders ondersteunen om misstanden te melden.

Op zoek naar verbinding met een hechte gemeenschap

Wat houdt het in?

De verbinding met de verschillende huidige en voormalige vissersgemeenschappen in Noord-Holland vormt de sleutel tot succes in de strijd tegen maritieme smokkel. In dit deelproject richten we ons op die verbinding. 

Doelen en resultaten

Doelen

 • De samenwerkende partners helpen om beter verbinding te maken met een hechte gemeenschap;
 • De normalisering van drugsgebruik en drugscriminaliteit (zoals smokkel, gebruik en dealen) bespreekbaar maken en tegengaan.

 

Beoogde resultaten

 • Een (samen met sleutelfiguren) ontwikkelde interventiestrategie gericht op drugsgebruik en -criminaliteit waarbij:
  • inwoners een actieve partner in de aanpak zijn;
  • zij informatie over crimineel gedrag (smokkel, gebruik en dealen) delen/melden. Een geteste werkwijze waarmee we gemeenschappen kunnen benaderen om zich open te stellen voor de overheid en die we in andere gemeenten in Noord-Holland kunnen herhalen.
 • Een geteste werkwijze waarmee we gemeenschappen kunnen benaderen om zich open te stellen voor de overheid en die we in andere gemeenten in Noord-Holland kunnen herhalen

 

image

Investering project Maritieme smokkel

Overige projecten programma ondermijning