Begroting totaal 2022

 Bekijk hier de begroting 2022

budget icon

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid

Totale lasten

Begroting IMV Projecten

BATEN

Bijdragen gemeenten 2022

€ 475.000

Saldo 2021

€ 200.000

TOTAAL BATEN

€ 675.000

LASTEN

Personele kosten

€ 385.000

RPC

€ 68.000

Burgernet

€ 12.000

BUCH (werkplekken)

€ 15.000

Projectteam

€ 10.000

Projectbudget CTER

€ 60.000

Projectbudget Cyber

€ 65.000

Projectbudget Ondermijning (uitbuiting)

€ 20.000

Projectbudget Zorg & Veiligheid

€ 30.000

Budget voor incidentele activiteiten

€ 10.000

TOTAAL LASTEN

€ 675.000

  • De 32 gemeenten, de politie en het OM financieren gezamenlijk NH Samen Veilig.
  • De politie en het OM dragen bij in mensuren.
  • Het samenwerkingsverband NH Samen Veilig is administratief ondergebracht bij de werkorganisatie BUCH (de ambtelijke organisatie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).
  • Uit het budget voor NH Samen Veilig wordt ook de gemeentelijke bijdrage aan het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) betaald. Het RPC is een publiek-private samenwerking gericht op veilig ondernemen.
  • Het projectbudget “ondermijning” wordt in 2022 geheel besteed aan het project uitbuiting.
budget icon

Versterkingsplan Aanpak Ondermijning

Totale lasten

Ondermijningsfonds

Lasten

PROJECTEN

Maritieme smokkel

€ 507.000

Productielocaties drugs

€ 382.500

Dealende jeugd/criminele aanwas

€ 667.500

FIT/Witwassen crimineel vermogen

€ 215.000

TOTAAL LASTEN

€ 1.772.000

Bovenstaande tabel bevat de onderdelen van het programma Aanpak Ondermijning die worden gefinancierd met middelen uit het Ondermijningsfonds van het ministerie van Justitie & Veiligheid. De projecten Uitbuiting en Intensiveren Afpakken behoren wél tot het programma, maar worden uit andere bronnen bekostigd. De prognose van de uitgaven van deze projecten zijn terug te vinden in de begrotingstabel van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (Uitbuiting) en de overkoepelende begroting van de ondermijningsgelden (Intensiveren Afpakken). 

budget icon

Aanpak Ondermijning

Totale baten
totaal lasten

RIEC Noord-Holland 2022

BATEN

BIJDRAGE MINISTERIE J&V

RIEC Algemeen

€ 735.000

Regionaal Ondermijningsbeeld

€ 90.000

Structurele middelen versterking analyse

€ 250.000

SUBTOTAAL

€ 1.075.000

BIJDRAGE PARTNERS

Gemeenten

€ 367.500

Overige RIEC-partners (in nature)

€ 367.500

SUBTOTAAL

€ 735.000

TOTAAL BATEN

€ 1.810.000

LASTEN

PERSONELE KOSTEN

Personele lasten

€ 1.250.239

Tijdelijke inhuur

€ 47.261

Personele kosten in natura

€ 367.500

Opleiding en ontwikkeling

€ 10.000

SUBTOTAAL

€ 1.675.000

OVERIGE KOSTEN

Ondersteuning beheerorganisatie

€ 40.000

Kosten LIEC*

€ 84.000

Operationele kosten

€ 6.000

Communicatie

€ 5.000

SUBTOTAAL

€ 135.000

TOTAAL LASTEN

€ 1.810.000

De middelen in bovenstaande tabel hebben betrekking op de uitvoering van de taken binnen het RIEC-bureau.

* Uitvoering shared servicestaken, beheer Kennisplatform Ondermijning, professionalisering RIEC/LIEC-bestel.

Versterkingsplan Aanpak Ondermijning Noord-Holland 2022

BATEN

BIJDRAGE MINISTERIE J&V

Structurele middelen flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

Middelen versterkingsplan 2021

€ 2.036.000

Niet bestede middelen versterkingsplan (stand okt '21)

€ 2.718.534

Programma aanpak Ondermijning Schiphol

€ 700.000

TOTAAL BATEN

€ 6.057.534

LASTEN

-

Programmabureau

€ 264.000

Inzet flexibele uitvoeringskracht

€ 603.000

Projectkosten versterkingsplan (incl. restantgelden)

€ 4.490.534

Programma aanpak Ondermijning Schiphol

€ 700.000

TOTAAL LASTEN

€ 6.057.534

De middelen in deze tabel hebben betrekking op de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het versterkingsplan Aanpak ondermijning Noord-Holland.